คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 158/2565
เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ โครงการ ๕ ส สร้างสรรค์ พัฒนาคน พัฒนางาน กิจกรรม พัฒนาเขตพื้นที่รับผิดชอบและจัดประกวดพื้นที่ ๕ ส สร้างสรรค์ในโรงเรียน

Download