คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 164/2565
เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

Download