คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 160/2565
เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน พิธีถวายพวงมาลา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ปีการศึกษา ๒๕๖๕

Download