คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 142/2565
เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบอาคารเรียน ห้องเรียน และอาคารประกอบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

Download