คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 147/2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2565

Download