คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 170/2565
เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเตรียมความพร้อมรับการกำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุข ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕

Download