คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 168/2565
เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งครูพี่เลี้ยงสำหรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (สังเกตการสอน) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

Download