คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 203/2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนมาตรฐานสากล ปีการศึกษา ๒๕๖๕

Download