คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 184/2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง ครู รายปีการศึกษา (วฐ.๒) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

Download