คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 169/2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนการขับเคลื่อนนโยบายชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา Professional Learning Community (PLC) ปีการศึกษา ๒๕๖๕

Download