คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 225/2565
เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

Download