คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 350/2565
เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา และแห่เทียนพรรษา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565

Download