คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 373/2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

Download