คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 381/2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน การบริหารการจัดการศึกษา ตามแนวทางการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน โรงเรียนบางปะหัน

Download