คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 385/2565
เรื่อง ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมศึกษาดูงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๕

Download