คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 384/2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมศึกษาดูงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๕

Download