คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 405/2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา” (Anti-Corruption Education) ปีการศึกษา ๒๕๖๕

Download