คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 404/2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมนักเรียนไปประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

Download