คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 407/2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

Download