คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 413/2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดแสดงผลงานในงานเปิดโลกมหกรรมวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

Download