คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 412/2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลโรงเรียนสุจริตและรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ITA Online ประจำปี 2565

Download