คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 423/2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี

Download