คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 430/2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำตารางสอนและตารางเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

Download