คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 431/2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดผลปลายภาคออนไลน์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

Download