คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 437/2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) ตำแหน่ง ครู ระดับสถานศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

Download