คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 441/2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการ การกำหนดนโยบาย “การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย” ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Download