คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 445/2565
เรื่อง รายละเอียดเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน“ร้อยรัดศรัทธา บูชา จ ปูชะนียานัง 65” ผู้เกษียณอายุราชการ สมาคม ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ส.บ.อ.ย.)

Download