คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 449/2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานของครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ธุรการ และลูกจ้างชั่วคราว

Download