คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 451/2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการต้อนรับคณะศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน โรงเรียนบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

Download