คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 474/2565
เรื่อง แต่งตั้งครูปฏิบัติการสอนหลักสูตรท้องถิ่น โรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑” เรื่อง เตรียมภาษามุ่งหน้าสู่อาชีพ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

Download