คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 473/2565
เรื่อง แต่งตั้งครูปฏิบัติการสอนเสริม เติมความรู้ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

Download