คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 469/2565
เรื่อง มอบหมายงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 2565

Download