คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 490/2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

Download