คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 512/2565
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

Download