คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 516/2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมการแนะนำและการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการบริการ โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Download