คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 521/2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน การบริหารงานการเงิน พัสดุและสินทรัพย์ โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา)

Download