คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 520/2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ ๕ ปี และแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา

Download