คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 519/2565
เรื่อง ให้ข้าราชการพ้นและแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 2565

Download