คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 529/2565
เรื่อง ให้ข้าราชการพ้นและแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕

Download