คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 530/2565
เรื่อง ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากิจกรรมศึกษาดูงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ปีการศึกษา ๒๕๖๕

Download