คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 541/2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

Download