คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 532/2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ และสอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

Download