คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 552/2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน การบริหารจัดการสถานศึกษาด้วย Racha1 Model และการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู

Download