คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 544/2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมโครงการวิทยาศาสตร์สัญจรสู่สถานศึกษา “กิจกรรมเปิดโลกดาราศาสตร์” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

Download