คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 535/2565
เรื่อง แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงสำหรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และฝึกปฏิบัติวิชาชีพ (สังเกตการสอน) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

Download