คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 554/2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการพัฒนาทักษะทางการเรียนคอมพิวเตอร์ กิจกรรม“อบรมเชิงปฏิบัติการ Games Workshop” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

Download