คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 555/2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ม. ๓ เดิม) ปีการศึกษา ๒๕๖๖

Download