คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 556/2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดผลกลางภาคออนไลน์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖5

Download