คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 688/2565
เรื่อง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้นอกสถานที่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

Download