คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 682/2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมนักเรียนไปประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดราชบุรี

Download